La determinarea valorii estimate aferente anului 2018 se ține cont de valoarea contractelor subsecvente încheiate în 2018 dar care sunt aferente unui acord-cadru atribuit în 2017?

La determinarea valorii estimate aferente anului 2018 se ține cont de valoarea contractelor subsecvente încheiate în 2018 dar care sunt aferente unui acord-cadru atribuit în 2017?

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) lit. a) din Anexa la H.G. nr. 395/2016 autoritatea contractantă alege modalitatea de achiziție în funcție de valoarea estimată a tuturor achizițiilor cu același obiect sau destinate utilizării identice ori similare, ori care se adresează operatorilor economici ce desfășoară constant activități într-o piață de profil relevantă, pe care autoritatea contractantă intenționează să le atribuie în cursul unui an bugetar.
Din coroborarea prevederilor alin. (1) și alin. (2) ale art. 12 din actul normativ precizat anterior, rezultă că valoarea estimată a contractelor de achiziție publică/acordurilor-cadru pe care o autoritate contractantă intenționează să le atribuie în decursul anului următor sunt evidențiate prin programul anual al achizițiilor publice (P.A.A.P.) care reprezintă un instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/regională/națională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
În ceea ce privește contractul de achiziție publică/acordul-cadru, acesta se introduce o singură dată în P.A.A.P.-ul aferent anului în care se organizează procedura de atribuire a respectivului contract/acord-cadru, valoarea ce trebuie precizată fiind valoarea estimată/maximă estimată pe întreaga durată a acestuia (ce include și valorile contractelor subsecvente ce urmează a fi încheiate în baza acordului-cadru).
Astfel, alegerea procedurilor de achiziții publice ce vor fi demarate în cursul unui an bugetar se raportează la valoarea estimată cumulată a contractelor/acordurilor-cadru prevăzute și aprobate în P.A.A.P.-ul valabil pentru respectivul an, care au același obiect sau destinate utilizării identice ori similare, ori care se adresează operatorilor economici ce desfășoară constant activități într-o piață de profil relevantă.
Din prevederile legale și considerentele mai sus-menționate, rezultă cu evidență că valoarea contractului de achiziție publică/contractelor subsecvente încheiate în cursul unui an bugetar, în baza unui acord-cadru atribuit în cursul unui an anterior, nu se cumulează cu valoarea contractelor/acordurilor-cadru ce urmează a fi atribuite în cursul respectivului an bugetar, deoarece valoarea acestor contracte de achiziție publică/contracte subsecvente nu este inclusă în P.A.A.P.-ul acestui an bugetar.
În subsidiar, precizăm că în cazul unui acord-cadru, autoritatea contractantă va avea în vedere prevederile art. 108 din H.G. nr. 395/2016, care reglementează obligația autorității contractante de a nu încheia un contract cu un alt operator economic, având același obiect cu cel al acordului-cadru aflat în derulare, în situația în care operatorul economic semnatar are capacitatea de a răspunde solicitărilor autorității contractante.

 

Sursa: Ghidul Achizitiilor Publice

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}