Operaționalizarea și desfășurarea corespunzătoare a activității Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate

Operaționalizarea și desfășurarea corespunzătoare a activității Oficiului Național pentru Achiziții Centralizate

In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 21 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. [●]/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National
pentru Achizitii Centralizate ca unitate de achizitii centralizate, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Capitolul I
Dispoziții generale
Art. 1.
(1) Prezenta hotarare cuprinde normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. [●]/2018 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului
National pentru Achizitii Centralizate ca unitate de achizitii centralizate, denumita in continuare Ordonanta de urgenta.
(2) Prezenta hotarare cuprinde norme cu privire la:
a) organizarea si functii
2
concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.
Capitolul II
Organizarea şi funcţionarea Oficiului National pentru Achiziţii Centralizate
Sectiunea 1: Dispoziţii generale
Art. 3.
(1) ONAC este direcție generală în cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
(2) ONAC are calitatea de unitate de achizitii centralizate si, in aceasta calitate, achizitioneaza produse si servicii achizitionate in sistem centralizat potrivit dispozitiilor Ordonantei de
urgenta.
Art. 4.
(1) În exercitarea atribuţiilor sale, ONAC colaborează, după caz, cu ministere şi organe de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorităţile publice locale, cu alte instituţii publice
şi cu alte organisme, cu partenerii de dialog social.

(2) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, ONAC poate încheia protocoale de cooperare/colaborare cu alte unități de achiziții centralizate din țară sau din străinătate, precum
și cu alte instituţii publice sau alte persoane juridice de drept public sau privat, din țară sau din străinătate.
Sectiunea a 2-a: Funcţii şi principii ale activitatii ONAC
Art. 5.
(1) ONAC îndeplineşte următoarele funcţii:
a) de strategie, prin care se asigură elaborarea şi implementarea strategiei grupelor de produse
si servicii, astfel incat sa asigure indeplinirea obiectivelor principale ale ONAC, prevazute la
art. 4 din Ordonanta de urgenta;
b) de organizare și implementare a procedurilor de atribuire centralizate;
c) de asistenta de specialitate pentru autoritatile contractante in legatura cu atribuirea si incheierea contractelor subsecvente avand ca obiect produsele si serviciile achizitionate in
sistem centralizat.

(2) Principiile care stau la baza activităţii ONAC sunt următoarele:
a) organizarea procedurilor de atribuire centralizate in conditii de eficienta economica și socială si cu respectarea legii si a bunelor practici in materie;
3
b) independenţa în exercitarea atribuţiilor;
c) transparenţa activităţii în domeniul sau de activitate;
d) întărirea autorităţii instituţiei.
(3) ONAC îndeplineşte toate atribuţiile şi are toate competenţele conferite prin Ordonanta de urgenta sau prin alte acte normative în vigoare.
Sectiunea a 3-a: Organizarea ONAC
Art. 6.
(1) ONAC are structura organizatorică prevăzută în Anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al Ministrului Finanțelor Publice, se pot organiza servicii, birouri, compartimente, programe şi
colective temporare şi se stabilesc numărul de posturi, numărul posturilor de conducere şi numărul posturilor de execuţie, în condiţiile legii.
(2) Personalul ONAC este compus din funcţionari publici.
Sectiunea a 4-a: Conducerea ONAC
Art. 7.
(1) ONAC este condusă de un director general, numit în funcţie prin ordin al ministrului finanţelor publice, in conditiile art. 11 alin. (2) din Ordonanta de urgenta.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii.
(4) Prin decizie a directorului general unele atribuţii pot fi delegate, în conditiile legii. Prin actul de delegare se vor preciza limitele şi condiţiile delegării.
(5) Directorul general reprezintă direcția generală în exercitarea atribuţiilor sale, îndeplinind următoarele atribuţii principale:
a) aprobă programele de activitate ale ONAC şi programele de cooperare in care este implicat
ONAC;
b) aprobă planul si raportul anual de activitate al ONAC;
c) fundamentează şi elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului Finantelor Publice;
d) reprezintă interesele instituţiei în raporturile cu terţe persoane fizice sau juridice din ţară şi din străinătate;
e) aprobă regulamentul intern al ONAC;
f) coordonează activitatea compartimentelor ONAC;
g) indeplineste atributiile conducatorului autoritatii contractante stabilite prin actele normative în domeniul achizițiilor publice, atat in legatura cu organizarea procedurilor de atribuire
centralizate, cat si in legatura cu organizarea procedurilor de atribuire proprii;
h) semneaza contractele de achizitie publica si acordurile-cadru incheiate de ONAC in numele utilizatorilor si pentru acestia ca rezultat al procedurilor de atribuire centralizate.
4
(6) Directorul general îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin alte acte normative, precum şi alte atribuţii stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.
(7) Directorul general raspunde in fata ministrului finantelor publice si a Comitetului consultativ, potrivit dispozitiilor prezentelor Norme.
Sectiunea a 5-a: Transparenta, informare, monitorizare, supraveghere și control
Art. 8.
ONAC are obligaţia de a realiza, menţine, dezvolta şi actualiza permanent o pagină de internet proprie, prin intermediul căreia să se asigure informarea utilizatorilor si a publicului într-o
manieră accesibilă cu privire la:
a) organizarea, funcţionarea, obiectivele şi atribuţiile ONAC, precum şi atribuţiile fiecărei structuri interne a ONAC;
b) datele necesare pentru a asigura comunicarea eficientă cu structurile interne ale ONAC;
c) bugetul de venituri şi cheltuieli al ONAC;
d) Registrul utilizatorilor;
e) Raportul anual de activitate al ONAC;
f) orice alte informaţii utile informării publicului, care au legătură cu activitatea ONAC.
Art. 9.
(1) În ceea ce priveste activitatile ulterioare finalizarii procedurilor de atribuire centralizate, ONAC are obligatia de a realiza, mentine, dezvolta si actualiza permanent una sau mai multe
aplicatii electronice securizate cu rolul de a asigura utilizatorilor un instrument facil si rapid pentru implementarea acordurilor-cadru centralizate si pentru asigurarea unei comunicari facile
si rapide, atât între ONAC, pe de o parte, și utilizatorii si/sau operatorii economici parti la acordurile-cadru centralizate, pe de altă parte, cât și între utilizatori și operatorii economici parti
la acordurile-cadru centralizate, și care prezintă și asigură cel puțin următoarele facilități/informații:
a) informații disponibile pentru utilizatori cu privire la acordurile-cadru centralizate/contractele disponibile;
b) implementarea modalităților de atribuire a contractelor subsecvente, inclusiv în ceea ce privește reluarea competiției;
c) un canal informational dedicat activităților realizate de utilizatori;
d) monitorizare si administrare contracte.
(2) ONAC are obligatia de a implementa sisteme informatice performante care sa asigure monitorizarea si gestionarea optima a relatiilor cu utilizatorii, operatorii economici, inclusiv între utilizatori și operatorii economici, precum si alte servicii necesare in relatia cu utilizatorii.
5
Art. 10.
(1) ONAC poate constitui grupuri de lucru cu participarea utilizatorilor, avand ca obiect dezvoltarea de strategii referitoare la produsele si serviciile achizitionate in sistem centralizat,
precum si dezvoltarea de strategii referitoare la procedurile de atribuire centralizate.

(2) Utilizatorii principali au obligatia de a participa la grupurile de lucru constituite de ONAC potrivit alin. (1), la solicitarea ONAC.
Art. 11.
(1) ONAC are obligatia de a infiinta si implementa un sistem de control intern al achizițiilor.
(2) Sistemul de control intern al achizitiilor trebuie sa asigure optimizarea condițiilor de achizitii in funcție de criteriile economice și calitative, in special prin urmatoarele:
a) furnizarea informațiilor necesare pentru planificarea, monitorizarea și controlul achizițiilor, inclusiv furnizarea de informații privind dezvoltarea piețelor de achiziții publice, precum și
evaluarea potențialului cererilor;
b) administrarea contractelor;
c) identificarea la timp a oportunităților și riscurilor in legatura cu atingerea obiectivelor ONAC;
d) analiza sistematică și determinarea cauzelor care ar putea conduce la neindeplinirea obiectivelor ONAC si propunerea de solutii pentru remedierea acestora;
e) definirea indicatorilor de performanta, precum si raportarea periodica catre Ministerul Finantelor Publice.
Art. 12.
ONAC are obligatia de a lua toate masurile necesare pentru implementarea unui sistem intern de verificare si a unor proceduri si procese care sa asigure realizarea in mod corespunzator si
cu respectarea dispozitiilor legale a tuturor etapelor, actiunilor si actelor in cadrul procedurilor de atribuire centralizate care nu fac obiectul verificarii din partea Agentiei Nationale pentru
Achizitii Publice potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de
achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobata, cu modificari si completari, prin Legea nr. 228/2007, cu modificarile si
completarile ulterioare.
Art. 13.
(1) Pe lângă ONAC se constituie Comitetul utilizatorilor, prin intermediul căruia se asigura informarea constantă și reciprocă intre ONAC si utilizatorii principali, precum și actualizarea
informațiilor privind activitățile ONAC și ale autorităților contractante.
(2) Comitetul utilizatorilor analizeaza activitatea ONAC si formuleaza propuneri privind imbunatatirea activitatii acesteia. Atribuţiile Comitetului utilizatorilor sunt stabilite prin
6
Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului utilizatorilor, prevăzut în Anexa nr.
2.
(3) Comitetul utilizatorilor este format din cate un reprezentant al fiecarui utilizator principal al carui conducator are calitatea de ordonator principal de credite. Comitetul utilizatorilor isi alege
un presedinte din cadrul membrilor sai.
(4) Comitetul utilizatorilor se intruneste trimestrial, la convocarea directorului general.
(5) Membrii Comitetului utilizatorilor iau toate măsurile necesare astfel încât fiecare membru să participe la două întâlniri din fiecare an.
(6) In cadrul primei intruniri a Comitetului utilizatorilor in cursul unui an, directorul general prezinta Comitetului utilizatorilor proiectul raportului anual al ONAC aferent anului anterior.
Art. 14.
(1) Supravegherea și monitorizarea activității ONAC se realizează de către Ministerul Finanțelor Publice.
(2) Activitatea ONAC este supusa controlului ierarhic din partea Ministerului Finanțelor Publice.
(3) Ministerul Finanțelor Publice poate emite pe cale ierarhica instructiuni generale in legatura cu activitatea ONAC, fara a interfera cu modul de realizare in concret a activitatilor ONAC.
(4) Ministerul Finanțelor Publice are dreptul să solicite ONAC orice documente si informații necesare pentru aceasta in exercitarea activitatilor de supraveghere si control, iar ONAC are
obligația de a transmite aceste documente și informații.
Capitolul III
Lista produselor si serviciilor achizitionate in sistem centralizat
Art. 15.
ONAC achizitioneaza in numele utilizatorilor si pentru acestia produse si servicii achizitionate in sistem centralizat din urmatoarele categorii:
a) produse in domeniul IT;
b) medicamente si produse farmaceutice;
c) mobilier;
d) autoturisme;
e) combustibili pentru parcul auto;
f) birotică.
Art. 16.
7
(1) ONAC achizitioneaza in numele utilizatorilor si pentru acestia produsele si serviciile achizitionate in sistem centralizat din categoriile prevazute la art. 16 prin incheierea de acorduricadru
centralizate in conditiile dispozitiilor Ordonantei de urgenta si ale prezentelor Norme.
(2) ONAC stabileste, din cadrul categoriilor de produse si servicii achizitionate in sistem centralizat prevazute la art. 16, produsele si serviciile achizitionate in sistem centralizat care fac
obiectul procedurilor de atribuire centralizate.
Capitolul IV
Organizarea concursului pentru ocuparea functiei de director general
Sectiunea 1: Dispozitii generale
Art. 17.
Functia de director general poate fi ocupata de orice persoana care indeplineste conditiile prevazute la art. 11 alin. (6) din Ordonanta de urgenta, cu aplicarea in mod corespunzator a
dispozitiilor art. 11 alin. (8) din Ordonanta de urgenta.
Art. 18.
În situaţia în care la concurs nu s-au înscris persoane care să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute la art. 11 alin. (6) lit. a) – h) din Ordonanta de urgenta, Ministerul Finantelor Publice
va organiza un nou concurs in conditiile prezentelor Norme.
Art. 19.
(1) În vederea ocuparii functiei de director general, Ministerul Finantelor Publice organizează concurs de proiecte de management, în condiţiile prezentelor Norme.
(2) Câştigătorul concursului prevăzut la alin. (1) ocupa functia de director general, pentru un mandat de 5 ani, în baza ordinului ministrului finantelor publice prin care se confirma rezultatul
concursului.
Art. 20.
Concursul pentru ocuparea functiei de director general se organizeaza potrivit dispozitiilor dispozițiilor legale în vigoare la data desfășurării.
Capitolul V
Evaluarea activitatii directorului general
Art. 21.
(1) Evaluarea activitatii directorului general se realizeaza anual de catre Ministrul Finanțelor Publice.
8
(2) Directorul general elaboreaza anual indicatorii de performanta ai activitatii ONAC pe care ii supune spre aprobare Ministrului Finanțelor Publice.
(3) Evaluarea prevăzută la alin. (1) se realizeaza prin analizarea gradului de indeplinire a indicatorilor de performanta.
Capitolul VI
Raporturile dintre ONAC si utilizatori
Sectiunea 1: Activitățile desfășurate de ONAC
Art. 22.
În realizarea activităților de achiziții centralizate prevăzute la art. 3 alin. (1) din Ordonanta de urgenta, ONAC desfășoară:
a) activitățile aferente etapelor procesului de achiziție publică prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a) și b) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, activități
care se finalizează cu încheierea contractului de achiziție publică/acordului-cadru și publicarea anunțului de atribuire;
b) activități aferente etapei procesului de achiziție publică prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare, conform
dispozițiilor prezentelor Norme.
Sectiunea a 2-a: Aspecte specifice privind procedurile de atribuire centralizate
Art. 23.
(1) Cu cel puțin 30 de zile anterior inițierii unei proceduri de atribuire centralizate, ONAC informează utilizatorii secundari cu privire la intenția de inițiere a procedurii de atribuire
centralizate, precum și cu privire la obiectul și elementele principale ale acesteia.
(2) În termen de 15 zile de la primirea informării prevăzute la alin. (1), utilizatorii secundari au dreptul de a solicita ONAC excluderea din procedura de atribuire centralizată.
(3) ONAC va organiza procedura de atribuire centralizată prevăzută la alin. (1) în numele și pentru toți utilizatorii principali, precum și pentru utilizatorii secundari care nu au transmis
solicitări de excludere potrivit alin. (2).
9
Art. 24.
(1) Responsabilitatea organizării procedurilor de atribuire centralizate revine ONAC, în calitate de autoritate contractantă.
(2) În vederea desfășurării în mod corespunzător a procedurilor de atribuire centralizate, ONACva putea solicita, atunci când este necesar, date și informații de la utilizatori, în special în
vederea elaborării documentației de atribuire și a răspunsurilor la solicitările de clarificări.
(3) Responsabilitatea cu privire la corectitudinea și realitatea datelor și informațiilor transmisede utilizatori potrivit dispozițiilor alin. (2) revine utilizatorilor.
(4) În componența comisiilor de evaluare constituite în cadrul procedurilor de atribuire centralizate, ONAC poate solicita participarea ca membri a unor persoane din cadrul
utilizatorilor.
(5) In cazul organizarii de catre ONAC a unor proceduri de atribuire centralizate in vederea atribuirii acordurilor-cadru centralizate, documentele emise de ONAC in cadrul sau in legatura
cu aceste proceduri, inclusiv acordurile-cadru, nu sunt supuse controlului financiar preventiv. In urma finalizării procedurilor de atribuire centralizate, ONAC incheie acordurile-cadru
centralizate în numele utilizatorilor și pentru acestia. Sectiunea a 3-a: Aspecte specifice privind executarea acordurilor-cadru centralizate si
administrarea sistemelor dinamice de achizitii
Art. 25.
(1) După finalizarea procedurilor de atribuire centralizate, ONAC va pune la dispoziția utilizatorilor, prin utilizarea unei aplicatii electronice securizate, acordurile-cadru centralizate
încheiate.
(2) Acordurile-cadru centralizate vor stabili, printre altele, daunele-interese aplicabile în cazul neexecutării obligațiilor utilizatorilor rezultate din acestea, precum și situațiile de încetare a
acordurilor-cadru centralizate, atât față de anumiți utilizatori, cât și față de toți utilizatorii.
(3) ONAC va asigura monitorizarea continuă a modului de executare a acordurilor-cadru centralizate, precum și exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor utilizatorilor rezultate
din acestea. Modificarea acordurilor-cadru centralizate se realizeaza de catre ONAC, în condițiile legii, în numele utilizatorilor și pentru acestia. Incetarea acordurilor-cadru
centralizate se realizeaza de catre ONAC, în numele utilizatorilor și pentru acestia, conformclauzelor acestora.
(4) Atribuirea contractelor subsecvente în temeiul acordurilor-cadru centralizate, inclusiv stabilirea operatorilor economici care vor încheia contractele subsecvente, cu sau fără reluarea
10 competiției, se realizează de către utilizatori, prin intermediul aplicațiilor electronice prevăzute
la art. 10.
(5) Atribuirea contractelor prin utilizarea unui sistem dinamic de achiziții administrat de către ONAC se realizează de către utilizatori.
(6) Utilizatorii au dreptul de a solicita ONAC furnizarea de activități de achiziție auxiliare în
legătură cu atribuirea de către utilizatori a contractelor subsecvente in temeiul acordurilor-cadru centralizate sau prin utilizarea unui sistem dinamic de achizitii administrat de ONAC, constând
în infrastructura tehnică și asistenţă şi consiliere, iar ONAC are obligația de a furniza utilizatorilor activitățile de achiziție auxiliare solicitate.
(7) Exercitarea drepturilor și executarea obligațiilor utilizatorilor rezultate din contractele de achiziție publică atribuite în cadrul unui sistem dinamic de achiziții administrat de către ONAC
sau din contractele subsecvente se realizează în mod direct de către utilizatori.
(8) Utilizatorii au obligația de a informa ONAC cu privire la modul de executare a contractelor subsecvente la care acestia sunt parte, încheiate în executarea unui acord-cadru centralizat si a
contractelor de achiziție publică atribuite de acestia prin utilizarea unui sistem dinamic de achiziții administrat de ONAC, inclusiv cu privire la eventualele probleme întâmpinate pe
parcursul executării acestora.
Capitolul VII
Dispoziţii tranzitorii şi finale
Art. 26.
În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotarari, între [●] si ONAC se încheie protocolul de predare-primire al imobilului prevazut la art. 3 alin. (3), prin care acesta
este pus la dispozitia ONAC in vederea desfăşurării activităţii sale. Art. 27.
În termen de [3 luni] de la data intrării în vigoare a prezentei hotarari, ONAC va elabora o strategie de dezvoltare institutionala, care va cuprinde cel putin urmatoarele componente:
a) o strategie de comunicare catre toate grupurile-tinta, incluzand obiectivele si metodele de comunicare;
b) o strategie de operationalizare a ONAC, incluzand strategia de recrutare de personal si strategia de dezvoltare a facilitatilor si aplicatiilor de tehnologia informatiei;
c) o strategie de training, incluzand programele de training necesare in vederea familiarizarii personalului ONAC cu elementele specifice ale activitatii acesteia;
Art. 28.
11
Dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari, Ministerul Finantelor Publice organizeaza concursul pentru ocuparea functiei de director general si, in termen de 30 de zile de la data
intrării în vigoare a prezentei hotarari, publica anuntul de concurs prevazut la art. 26 alin. (2).
Art. 29.
Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotarare.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: initial;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 650px;}