Curs Personalizat Achizitii Publice

Avantaje

 • Cursurile sunt adaptate in functie de nevoile clientului
 • Un nivel ridicat de flexibilitate in ceea ce priveste data, intervalul orar si locatia
 • Studii de caz si sesiuni de practica care sunt dezvoltate pe baza spetelor specifice institutiei

Speaker

  • Specialist din Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP)
  Best Deal
  Preturi incepand de la
  Lei12000 /grupa
  • grupe de minimum 10 participanti
  • durata cursului de minim 2 zile

  Tematica

  1. Explicitarea aplicabilității legislației incidente în raport de obiectul de activitate al autorității contractante;
  2. Rolul Compartimentului intern specializat in achiziții publice (CISAP) în raport cu obiectivele și politica autorității publice contractante.
  3. Etapele procesului de atribuire a contractelor de achiziții publice;
  4. Etapa de planificare a procesului de atribuire în raport cu legislația in vigoare, inclusiv Ordinul SGG nr.600/2018, OMFP nr.923/2014 modificat prin OMFP nr.2332/2017, respectiv OMFP nr.2616/2018,OMFP nr.103/2019, OMFP nr.1159/2004;
  5. Impactul actelor normative din domeniul construcțiilor, respectiv HG nr.907/2016, cu modificările și completările ulterioare asupra etapei de planificare a procesului de atribuire;
  6. Influența prevederilor HG nr.1/2018 si actele normative din domeniul finanțelor publice centrale și celor aplicabile entităților juridice care se află in subordinea și/sau în coordonarea acestora;
  7. Explicitarea Notificării ANAP din 30.05.2019 privind bunele practici în realizarea achizițiilor aferente contractelor de lucrări pentru construcția/modernizarea obiectivelor de investiții;
  8. Stabilirea valorilor estimate în raport de procedura aplicabilă, natura și obiectul contractului de achiziții publice;
  9. Explicitarea efectelor provizionului de cheltuieli „diverse și neprevăzute” vs. „sume provizionate” în managementul achizițiilor publice pentru acele cheltuieli necesare realizării obiectivelor de investiții;
  10. Tipologia obiectivelor de investiții;
  11. Stabilirea și definirea tipului, naturii și obiectului contractului de achiziții publice necesar definitivării Strategiei de Contractare Publice . (Lump sum Fee based).
  12. Rolul Strategiei Anuale de Achiziții Publice (SAAP), a Programului Anual de Achiziții Publice (PAAP) și Referatul de Necesitate în raport cu obiectivele entităților publice cu rol de entități contractante;
  13. Efectele controlului Ex-ante asupra procesului de planificare în cadrul derulării unei proceduri de atribuire publică. Modul de interpretare al „Listelor de verificare” ce fac obiectul emiterii avizelor conforme în baza prevederilor OUG nr.98/2017 privind controlul ex-ante și a HG nr.419//2018 normele de aplicare.
  14. Achizițiile directe in cadrul procesului de planificare;
  15. Negociere fără publicare prealabila a unui anunț de participare vs. Modificare contractuala;
  16. Stabilirea termenelor in cadrul procedurilor de atribuire prin raportare la controlul ex-ante definit de OUG nr.98/2017, cu modificările și completările ulterioare;
  17. DUAE si rolul acestuia. Interpretarea cerințelor raportate asupra părților implicate în procesul de atribuire, ofertant, ofertant asociat, terțe părți pe a căror capacități te bazezi (terț susținător, subcontractor nominalizat), subcontractori pe a căror capacități nu te bazezi, prestatori de servicii specializați reglementați prin legislație incidentă;
  18. Condițiile de anulare a contractelor de achiziții publice;
  19. Rolul comisiei de evaluare si modul de lucru a acesteia.
  20. Managementul de contract prin definirea naturii contractului in cadrul procesului de atribuire a contractului de achiziție publică:
  • Managementul contractului vs Administrarea contractului
  • Responsabilitățile/Obligațiile parților contractuale (Beneficiar vs. Antreprenor)
  • Managementul riscului
  • Riscul contractual
  • Planul de management al riscului
  • Consultant/ Supervizor
  • Definiție, numire
  • Rolul consultantului/ supervizorului
  • Responsabilități
  • Ordinele administrative/ Instrucțiunile supervizorului
  • Activități înainte de semnarea Contractului de lucrări
  • Activități la începutul Contractului de lucrări
  • Controlul financiar
  • Garanții
  • Prețul contractului și valoarea contractual acceptată
  • Ajustarea prețurilor
  • Graficul de eșalonare a prețurilor/Lista de prețuri vs. Liste cu cantități de lucrări  pe articole de deviz/comasate, pe categorii de lucrări
  • Procedura plăților
  • Plăți intermediare/ Plata finală
  • Plăți către Subcontractanți
  • Plăți către terți
  • Costuri suplimentare
  • Activități în timpul derulării Contractului de lucrări
  • Întâlniri de progres
  • Control cantitativ și calitativ al lucrărilor
  • Controlul executării lucrărilor
  • Verificarea personalului, materialelor și echipamentului antreprenorului
  • Testarea și respingerea lucrărilor
  • Suspendarea lucrărilor
  • Controlul timpului
  • Durata de execuție
  • Graficul general de realizare a obiectivului de investiții vs. Graficul de execuție al lucrărilor vs. Programul de execuție/ programul de referință
  • Ritm de execuție a lucrărilor, accelerarea ritmului
  • Prelungirea duratei de execuție
  • Modificări ale lucrărilor
  • Modificări contractuale (stricta aplicabilitate a prevederilor contractuale, modificări nesubstanțiale, modificări excepționale și modificări substanțiale)
  • Mecanisme si Proceduri
  • Revendicări și Soluționarea Disputelor
  • Procedura obținerii deciziei supervizorului
  • Supervizorul în soluționarea disputelor și arbitraj

  Recepția lucrărilor și perioada de garanție

  Suspendarea Contractului de lucrări

  Activități la încetarea/ finalizarea Contractului de lucrări

  0733.741.185
  • Informatii Suplimentare
   Raspundem bucurosi la orice intrebare
  • Mail
   office@consultingpoint.ro
  • Telefon
   0733.741.185
  • Adresa
   Calea Victoriei, Nr. 21, Etaj 7, Bucuresti